Beleidsplan

 

Naam: Stichting Vrienden van het Hertenkamp Heerhugowaard

  

RSIN/fiscaal nummer: 856493946


Contactgegevens:
postadres: Sportlaan 18 (1701 GN) Heerhugowaard
e-mailadres: [email protected] 


Doelstelling:
Stichting Vrienden van het Hertenkamp Heerhugowaard heeft tot doel het behouden van het hertenkamp en de dieren aan de Dreef te Heerhugowaard en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van giften en donaties van bedrijven en natuurlijke personen, het organiseren van evenementen, crowdfunding en het participeren in het onderhoud van het hertenkamp Heerhugowaard.


De bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden: - Voorzitter : de heer C.G.A. Tesselaar - Penningmeester : de heer G.C.N. Sprenkeling - Secretaris : mevrouw L.J.V. Koomen - Bestuurslid : de heer R.F. Koopman - Bestuurslid : mevrouw A.M.M. de Wit – Bestuurslid: de heer B.R. Blijleven 


Het beloningsbeleid:
Art. 4 lid 7 van de statuten luidt als volgt: “De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Het verslag van uitgeoefende activiteiten: Het laatste jaarverslag van de stichting is te downloaden via de website van de stichting: https://stichting-vrienden-van-hertenkamp-heerhugowaard.jimdosite.com/


De financiële verantwoording: 

De laatste balans en de staat van baten en lasten zijn te downloaden via de website van de stichting: https://stichting-vrienden-van-hertenkamp-heerhugowaard.jimdosite.com/


De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Beleidsplan algemeen 

· De stichting is opgericht op 24 juni 2016, bij akte verleden voor notaris mr J.G.B. Langedijk te Heerhugowaard. De statuten zijn nadien niet gewijzigd. 

· De stichting is statutair gevestigd te Heerhugowaard en feitelijk gevestigd in Heerhugowarad aan de Sportlaan 18. 

· Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66322359 en heeft als RSIN-nummer 856493946. 

· Het bestuur wordt gevormd door de zes bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuursleden, de heer C. Tesselaar, de heer G.Sprenkeling, mevrouw L. Koomen, de heer R. Koopman, mevrouw A. De Wit en de heer B. Blijleven. 

· De stichting dient volledig, zowel juridisch als feitelijk, het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

· Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: “Stichting Vrienden van het Hertenkamp Heerhugowaard heeft tot doel het behouden van het hertenkamp en de dieren aan de Dreef te Heerhugowaard en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.” 


Aanleiding tot de oprichting van de stichting was gelegen in het volgende:
In het centrum van Heerhugowaard, op de locatie aan de Dreef, bevindt zich al meer dan 60 jaar een hertenkamp. In 2016 heeft de Gemeente Heerhugowaard in haar voorjaarsnota het voornemen tot verplaatsen van het hertenkamp en samenvoegen met kinderboerderij de Bongelaar bekend gemaakt. Daarmee zou naar mening van de oprichters van de Stichting en cultuurhistorisch onderdeel van Heerhugowaard en een belangrijke sociale maatschappelijke functie verloren gaan. De omwonenden van het hertenkamp alsook vele andere inwoners van Heerhugowaard hebben aangeven bij de gemeente het hertenkamp te willen behouden. Mede hierdoor heeft de gemeenteraad van Heehugowaard besloten dat de verplaatsing moet worden uitgesteld en de gemeente in overleg met de inittiatiefnemers moet onderzoeken of het hertenkamp op de huidige lokatie kan worden behouden. Om dit burgerinitiatief verder vorm te geven en het ontplooien van initiatieven en ontvangen van sponsorgelden en giften mogelijk te maken is de Stichting opgericht. De Stcihting is met de gemeente in gesprek om het hertenkamp voor minstens de komende 50 jaar te kunnen behouden.


Feitelijke werkzaamheden van de stichting:
De werkzaamheden van het bestuur van de stichting bestaan uit: 

· het besturen van de stichting, waaronder het (doen) opmaken, controleren en goedkeuren van de jaarrekening; 

· het beheer van het vermogen van de stichting; 

· het werven van (nieuwe) vrijwilligers, donateurs, bedrijfssponsoren;

· het vergaderen over alle onderwerpen die relevant zijn voor het in stand houden van het hertenkamp te Heerhugoward; en alles wat daarmee in de meest ruime zin verband houdt. 


De wijze waarop de stichting geld werft
Om haar activiteiten te bekostigen, is het bestuur van de stichting actief bezig met het werven van sponsors en donateurs alsmede het onplooien van initiatieven en activiteiten. De donateurs worden gezocht o.a. door het zoeken van publiciteit via Facebook en kranten als het direct benaderen van het bedrijfsleven. De kosten tot werving van gelden en de beheerskosten van de stichting zijn mininaal en staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. 


Het beheer van het vermogen van de stichting
Voor zover de stichting zal beschikken over vermogen, zal dit worden beheerd door het gehele (zeskoppige) bestuur. 

Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Geen enkel bestuurslid heeft een familierechtelijke betrekking met een ander bestuurslid van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt risico-neutraal aangehouden. De kosten van beheer worden zo beperkt mogelijk gehouden. De kosten van beheer en de administratiekosten blijken uit de jaarstukken. 


De besteding van het vermogen van de stichting
De fondsen, schenkingen en sponsorinkomsten die aan de stichting beschikbaar worden gesteld worden door de stichting aangewend om een duurzame zelfstandige beheersorganisatie op te zetten en te behouden. De ontvangsten worden besteed aan instandhouding en het onderhoud van het hertenkamp te Heerhugowaard. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun voor de stichting geleverde werkzaamheden en ook geen vacatiegelden. De stichting voert een gedetailleerde administratie. 


Einddoelstelling
Het streven van de Stichting Vrienden van het Hertenkamp Heerhugowaard is het in stand houden van een duurzame en zelfstandige structuur tot behoud van het hertenkamp door het werven van fondsen en vrijwilligers.